Tuesday , 19 December 2017

Ban chủ nhiệm Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

Trưởng Khoa: PGS.TS Lê Hải Hà

anhha

Bí thư đảng ủy Khoa: PGS.TS Lã Văn Chăm

pgs-ts-la-van-cham

Phó Trưởng Khoa: T.S Hồ Thị Lan Hương

co-huong

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Quang Phúc

http://utc.edu.vn/giang-vien/4285

aphuc

Phó Trưởng Khoa: TS. Bùi Tiến Thành

bui-tien-thanh2019