Wednesday , 16 January 2019

Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành KTXDCTGT, Khoa Công trình

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

t15%20-%2041

Theo thông tư 04/2016/TT-NBGDĐT, ngày 14/03/2016 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1074 & 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

File đính kèm:

Danh mục các minh chứng ngành KT XDCTGT

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành KTXD CTGT

Newer post older post home common essay helper craft has recently rolled out a new video in which leefever explained what digital literacy is all about.