Tuesday , 25 June 2019

Bộ môn công trình Giao thông thành phố và Công trình thủy

[embeddoc url=”http://civil.utc.edu.vn/wp-content/uploads/2018/03/Gioi-thieu-Bo-mon-CTGTTPCTT-28-02-2018_gui.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Địa chỉ:                P.308, Nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 7664051

Email: bmgtp@utc.edu.vn; contact@ctgttp.org; tuyettrinh@utc.edu.vn

Web:  http://ctgttp.org; http//ctgttp.utc.edu.vn

Play https://eduessayhelper.org it back and hear yourself sound amazing.