Wednesday , 23 May 2018

Bộ môn công trình Giao thông thành phố và Công trình thủy

Địa chỉ:                P.308, Nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 7664051

Email: bmgtp@utc.edu.vn; contact@ctgttp.org; tuyettrinh@utc.edu.vn

Web:  http://ctgttp.org; http//ctgttp.utc.edu.vn