Tuesday , 25 June 2019

Phòng thí nghiệm

PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN ĐẠI PHỤC VỤ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

I) Giới thiệu chung Phòng thí nghiệm trọng điểm LASXD 1256 và phòng thí nghiệm VILAS047 được đầu tư trang thiết bị thí nghiệm hiện đại có thể thử nghiệm được nhiều các phép thử phục vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ như: Thí nghiệm các chỉ tiêu của Bitum (bao gồm các chỉ tiêu theo PG) Thí ... Read More »