Wednesday , 16 January 2019

Lịch khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài từ ngày 14-19/01/2017

Kính đề nghị các Thầy Cô giáo, Nhà tuyển dụng, cựu người học và Sinh viên thực hiện

Lich KS chinh thứcjpg_Page1 Lich KS chinh thứcjpg_Page2 Lich KS chinh thứcjpg_Page3

Chi tiết trong file đính kèm: Lich KS chinh thức

Being a digital literate requires more than just possessing digital and essaydragon technical skills, it also calls for many other skills such as synthesizing, evaluating, critiquing, and presenting information.