Tuesday , 25 June 2019

Sơ đồ tổ chức

Ban chủ nhiệm Khoa gồm Trưởng khoa và 03 Phó Trưởng khoa, Đảng bộ Khoa Công trình gồm 10 chi bộ trực thuộc, Công đoàn Khoa gồm 13 công đoàn bộ môn và Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chi đoàn giáo viên cùng chi đoàn các lớp sinh viên.

Các đơn vị thuộc khoa: Ngoài Văn phòng khoa, khoa có 13 bộ môn

 1. Bộ môn Đường bộ
 2. Bộ môn Cầu – Hầm
 3. Bộ môn Đường sắt
 4. Bộ môn Kết cấu
 5. Bộ môn Sức bền vật liệu
 6. Bộ môn Trắc địa
 7. Bộ môn Thuỷ lực thuỷ văn
 8. Bộ môn Địa kỹ thuật
 9. Bộ môn Công trình giao thông công chính
 10. Bộ môn Công trình giao thông thành phố & Công trình thuỷ
 11. Bộ môn Tự động hoá thiết kế cầu đường
 12. Bộ môn Đường ô tô và Sân bay
 13. Bộ môn Dự án và Quản lý dự án

The can you do my homework at domyhomework.guru list below features four excellent digital curation platforms created by teachers for teachers.