Wednesday , 16 January 2019

Trường Đại học Giao thông vận tải thuộc top 15 ở Việt Nam trong bảng xếp hạng của Webometrics tháng 01/2018

Webometrics là bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới thông qua các thông tin đo lường được trên website của nhà trường và trên mạng Internet.

Các tiêu chí xếp hạng của Webometrics tháng 1/2018 vẫn được giữ nguyên trọng số như trong tháng 7/2017, cụ thể là:

  • Mức độ ảnh hưởng của Website (Impact): 50%
  • Mức độ xuất hiện của website trên Internet (Presence) – chỉ số độ lớn (size): 5%
  • Mức độ mở và phong phú của thông tin (Openess) – chỉ số lượng file thông tin (rich files): 10%
  • Sự xuất sắc khoa học (Excellent) – chỉ số Scholar: 35%

Tiếp tục xu hướng tăng bậc trong năm 2016 và 2017, trong bảng xếp hạng Webometrics vừa công bố tháng 01/2018, trường ĐH GTVT được tăng thêm 01 bậc, xếp thứ 15 trong các trường đại học ở Việt Nam.

Dưới đây là thông tin về sự tăng/giảm thứ bậc của một số trường cụ thể:

Top 100 trường đại học ở Việt Nam theo bảng xếp hạng tháng 01/2018

 

 

 

Concentrate on the materials represented in https://pro-essay-writer.com/ the paper.