Tài liệu học phần Tin học xây dựng (Ứng dụng VBA trong AutoCAD - Excel)

Lê Đắc Hiền
Thứ Bảy, 25/05/2024, 03:49 (GMT+0)

Danh sách Tài liệu môn học Tin học xây dựng dành cho các lớp Khoa Công trình

  1. Bài giảng Tin học xây dựng
  2. Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường
  3. File dữ liệu thực hành các dự án.
  4. Phát triển AutoCAD bằng ActiveX và VBA
Tệp đính kèm
  1. Bai_giang_Tin_Hoc_Xay_Dung.pdf
  1. File dữ liệu thực hành Tin học xây dựng.rar
  1. Giao trinh TDHTKCD.pdf
  1. Phat trien AutoCAD bang ActiveX & VBA .pdf
Từ khóa
Có thể bạn quan tâm: